Zen Math

Brukervilkår for zen-math.no

Nett tjenesten zen-math.no eies og driftes av Zen Math As, org nr: 925 393 266. Vi håper du får stor nytte av mattelæring verktøyene vi lager, og håper du tar kontakt om vi kan hjelpe deg med noe.

Vilkårene og betingelsene på denne siden gjelder når du benytter Zen Math AS sine produkter og tjenester.

Zen Math AS (heretter «Zen Math», «oss», «vår» eller «vi») tilbyr en abonnementsbasert læringstjeneste («Tjenesten»)  med  et personlig tilpasset læringsopplegg basert på ditt (heretter «du» eller «Abonnenten»).

Ved å opprette en konto inngår du en bindende avtale med Zen Math der du aksepterer og godtar å overholde disse brukervilkårene. Du bekrefter og godtar også at Zen Math behandler dine personopplysninger i samsvar med Zen Maths personvernpolicy.

Ved å akseptere dem aksepterer du at Zen Math kan si opp avtalen eller suspendere din tilgang til Tjenesten når som helst og uten forvarsel dersom du ikke overholder alle bestemmelsene her.

Hvis du ikke godtar Vilkårene (som definert nedenfor), kan du ikke bruke Tjenesten, og hverken få tilgang til eller bruke Innhold levert av Zen Math.

1. Betingelser for å kunne ha en konto

For å kunne akseptere Vilkårene og opprette en konto på Zen Math, må du ha gyldig tilgang til eget kredittkort.

Du må også gi Zen Math korrekte opplysninger om deg selv når du oppretter en konto hos oss, oppgi riktig kontaktinformasjon og en gyldig betalingsmåte. Å godta Vilkårene og gi slik informasjon er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten.

2. Partene

Selger er Zen Math AS, org nr: 925 393 266, Addresse: Tordenskiolds gate 2 0160 OSLO, epost: karim@zen-math.no, telefon: 99 77 99 78, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Tjenesten

Zen Math tilbyr en abonnementstjeneste der du som Abonnent får tilgang til matematikk nettkurs. I tillegg får du tilgang ekstra funksjoner, som statistikk over din jobbing, ferdighetstester og lignende funksjonalitet. Tilgang til de forskjellige funksjonene kan avhenge abonnementet du har valgt, og noen funksjoner kan kreve ekstra betaling.

4. Abonnement

Alle abonnement som du tegner på zen-math.no er personlig, det vil si at du ikke kan dele tilgang til tjenesten med andre.

Zen Math forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å legge til nye abonnement, fjerne eksisterende abonnement eller endre noen funksjoner eller funksjonaliteter i slike abonnement. 

Dersom en slik endring har vesentlig påvirkning på en eksisterende abonnement til skade for en Abonnent, vil Abonnenten bli informert om dette og ha mulighet til å si opp tjenesten i henhold til Vilkårene.

Informasjon om ditt nåværende abonnement får du ved å gå inn på kontoen din på Zen Maths nettside (det vil si ved å logge inn på din Zen Math-konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «Mine sider»).

5. Priser og betaling

Alle dine betalinger går gjennom en tredjeparts betalingsleverandør som Zen Math samarbeider med (Stripe.com), før de blir overført til Zen Math.

Abonnementet forhåndsbetales ukentlig frem til abonnementet er sagt opp. Det vil si fra den dato du aktiverer ditt abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp av deg eller Zen Math før dette. I noen tilfeller vil datoen for når du blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å få bekreftet gyldighetsdato og øvrig informasjonen forbundet med betalingsmetoden du har valgt, som f.eks. opplysningene om ditt kredittkort.

Ved uteblitt eller forsinket betaling forbeholder Zen Math seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten. Om dette skjer kan du logge inn på Zen Math der du kan følge instruksene for å aktivere kontoen igjen.

6. Oppsigelse og bindingstid

Ingen av abbonnementene i Zen Math has bindingstid. Avtaler med forhåndsbetaling kan avslutts når som helst av kjøper ved å logge inn på Zen Math og gå til https://zen.zen-math.no/profile/subscription. Kjøper beholder da tilgang til utløpet av perioden de har betalt for, og vil så miste tilgang.

7. Avbestilling når du har angrerett

Når du registrerer deg som Abonnent på Tjenesten, uavhengig av hvilket abonnement du velger, har du fjorten (14) dagers angrerett i samsvar med den norske angrerettsloven. Angrerettsfristen begynner å løpe på datoen for tegning av abonnement.

Hvis du begynner å se et nettkurs, eller bruke Tjenesten på annen måte, godtar du at du mister retten til å kansellere kjøpet av Tjenesten i henhold til angrefristen nevnt ovenfor.

Hvis du er belastet feil, vil du bli kreditert det belastede beløpet innen fjorten (14) dager fra den dagen Zen Math mottok meldingen din.

8. Bruk og tilgang til innhold i Tjenesten

Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; kopiere, reprodusere, duplisere, modifisere, lage avlededende verk fra, vise, publisere, distribuere, formidle, kringkaste, overføre, selge, leie, lease, låne, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte noe materiale og/eller deler av eller hele Tjenesten til en tredjepart (herunder, uten begrensning, visning og distribusjon av materialet via en tredjeparts nettsted) uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Zen Math.

Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; (1) omfordele, omgå eller deaktivere et Innholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighetsadministrasjonsteknologi som brukes i Tjenesten; (2) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere enhver tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) logge inn eller bruke Tjenesten ulovlig eller uautorisert eller på en måte som tyder på en tilknytning til våre produkter, tjenester eller merker.

9. Zen Maths rettigheter og ansvar

Som en del av Tjenesten, kan Zen Math kontakte deg via post, telefon, e-post eller direkte via Tjenesten for å kommunisere om funksjonaliteten (inkludert å sende påminnelser om utløpsdato til kredittkort) og Innholdet i Tjenesten. Der det er aktuelt kan Zen Math også, med mindre du har avslått slik kontakt, ta kontakt med deg via post, telefon, e-post eller direkte via Tjenesten vedrørende kampanjer eller lignende aktiviteter, produkter og hendelser som er relatert til Tjenesten.

Hvis du har særskilt avtalt og akseptert det, kan Zen Math også kontakte deg via andre kommunikasjonsmidler, f.eks. via tredjeparts plattformer for sosiale media.

Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Zen Math garanterer imidlertid ikke at Tjenesten alltid vil være uten feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller forstyrrelser som påvirker Tjenesten, vil Zen Math ha mulighet til å rette opp disse uten at det foreligger kontraktsbrudd, det vil si brudd på Vilkårene. Zen Math har også rett til, innen rimelighetens grenser, å lukke Tjenesten, for eksempel for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.

Zen Math kan etter eget forgodtbefinnende gjøre endringer i Vilkårene. Når Zen Math gjør vesentlige endringer i Vilkårene til ulempe for deg, vil dette bli formidlet til deg, f.eks. ved å fremvise en melding i Tjenesten eller ved å sende deg en e-post senest tretti (30) dager før endringene trer i kraft. I noen tilfeller vil vi be om ditt uttrykkelig samtykke, og i noen tilfeller vil vi varsle deg på forhånd og din fortsatte bruk av Tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene.

Det er derfor viktig at du leser enhver meddelelse eller melding fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte din bruk av Tjenesten på grunn av slike oppdateringer eller endringer i Vilkårene, kan du når som helst si opp abonnementet ditt på nettsiden, eller sende oss en e-post. Vær oppmerksom på at en e-post krever lengre behandlingstid, så den raskeste og sikreste løsningen er å gjøre det på nett.

10. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

13. Brukerens rettigheter og ansvar

Med mindre annet følger av eventuelle tilleggsbetingelser, kan Abonnenten kun se nettkurs og bruke Innholdet i tjenesten for Abonnentens private, ikke-kommersielle bruk. Brukere av Tjenesten kan f.eks. ikke spille nettkurs for et publikum eller på et offentlig sted. Kontoopplysningene dine (inkludert, men ikke begrenset til innloggingsdetaljer) er personlige og de kan ikke deles med andre.

Abonnenten forplikter seg til å ikke omgå eller forsøke å omgå tekniske eller andre begrensninger som er på plass for å hinder kopiering av Innholdet i Tjenesten, og å ikke kopiere, helt eller delvis, nettkurs eller annet Innhold i Tjenesten, selv for privat bruk.

Du erkjenner og godtar at din tilgang til og bruk av Tjenesten må skje i samsvar med Vilkårene. Du anerkjenner og godtar også at det samme gjelder for alle som du tillater tilgang til Tjenesten via kontoen din. Tilgang til annen bruker kan bare gis av deg i henhold til Vilkårene.

Du er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt ved registrering, er korrekt, og at alle personopplysninger gitt til Zen Math, inkludert din e-postadresse, er korrekte. Du er ansvarlig for å informere Zen Math om enhver endring i opplysningene, spesielt din e-postadresse.

14. Informasjonskapsler

Når du bruker vår Tjeneste vil det lagres informasjon, såkalte cookies, i din nettleser. Cookies inneholder ikke personopplysninger i seg selv, men har en unik kode som gjør at nettstedet kan kjenne igjen nettleseren din fra gang til gang. Cookies brukes til en rekke ulike formål, for eksempel for å tilpasse siden til enheten du bruker, huske innstillinger du har gjort, samt levere og tilpasse annonser på nettstedet.

Noen cookies plasserer vi selv (førsteparts-cookies), mens andre er plassert av samarbeidspartnere (tredjeparts-cookies). Zen Math har avtale med alle som plasserer cookies på våre nettsteder, som sikrer at informasjonen utelukkende brukes i tråd med det konkrete formålet til Tjenesten.

Vi bruker følgende informasjonskapsler tilbydere: Google Tag Manager, Google Analytics, Hot Jar og Intercom.

Personvern

1. Innledning

Dine personopplysninger og data er noe vi tar veldig alvorlig, og det er viktig for oss at du har tillit til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi etterstreber til enhver tid å kun samle inn de opplysningene som er nødvendig for å gi deg en god tjeneste, og vi samarbeider kun med velrennomerte tredjeparter for å kunne gi deg både en sikrere og bedre tjeneste.

I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Personopplysninger som vi lagrer

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, telefonnummer, e-postadresse og passord for min side. I tillegg lagrer vi nødvendigvis læringsaktiviteten din, som også brukes til å optimalisere læringen din, samt å gi deg statistikk over din egen læring.

3. Hensikten med den innhentede informasjonen:

Vi bryr oss om håndteringen av personopplysninger med en forsikring om at informasjon om deg behandles konfidensielt. Vi behandler personopplysninger som du trenger for å bruke tjenestene våre og bruke nettsidene våre.
Vi vil behandle personlig informasjon som vi mottar direkte fra deg eller gjennom tekniske midler for de formålene som er beskrevet og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av og nettsidene samt utføre og forbedringer.
Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av tjenester og nettsidene på en best mulig måte.
Når du oppgir personlig informasjon for å få tilgang til våre tjenester, applikasjoner og nettsteder, vil vi behandle din personlige informasjon for å:

 • Gi deg hjelp til matteproblemer.
 • Veiledningssamtale med din mattecoach.
 • Gi tilgang til produktene og tjenestene våre
 • Gi tilgang til mere innhold.
 • Overføre relevant informasjon.
 • Administrere kundeservice
 • Tilby deg gratis råd, e-bøker, guider m.m.
 • Gi deg mer relevant produkt- og tjenesteinformasjon
Vi vil ikke bruke personlig informasjon til noe annet formål som angitt, med mindre har ditt uttrykkelige samtykke til bruk til slike andre formål.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvern forordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler er alfanumeriske filer som et nettsted kan lagre på din datamaskin. Når du besøker nettstedet, oppretter en brukerkonto,lagres det informasjonskapsler på din datamaskin. Det kreves at informasjonskapsler er aktivert i nettleseren din, slik at vi kan identifisere deg som kunde eller gjentatt besøkende, og opprettholde økt informasjonen for innloggede brukere. Vi bruker også informasjonskapslene for å spore brukernes trender og mønster, for bedre å kunne forstå og forbedre nettstedet.

Zen Math tillater noen utvalgte tredjeparter å lagre informasjonskapsler på din datamaskin.  Andre firma sin bruk av informasjonskapsler er underlagt deres egne personvernerklæringer. 

Pr dags dato lar vi følgende tredjeparter lagre informasjonskapsler:

 • Google Analytics: Brukeradferd
 • Auth0: Håndterer pålogging
 • Stripe: Håndterer betalinger
 • Intercom: Håndterer brukerstøtte og chat funksjonalitet på siden.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktPersonvernet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Vær oppmerksom på at passordet ditt tar sikte på å beskytte din brukerkonto. Bruk et unikt og sterkt passord, og logg av etter at du har brukt tjenesten hos Zen Math. Selv om vi tar forholdsregler for databeskyttelse, er ingen sikkerhetstiltak helt sikre, og vi garanterer ikke sikkerhet for brukerinformasjon når som helst.

10. Endringer i personvernet.

Vi kan gjøre endringer i personvernet fra tid til annen, så gjerne besøk denne siden regelmessig. Hvis vi foretar endringer som vi mener er vesentlige, vil vi informere deg. Hvis du fortsetter å bruke Zen Math etter å ha mottatt de oppdaterte endringene i personvernet, har du gitt uttrykk for at du har akseptert endringene.

Kontakt

Zen Math AS, org nr: 925 393 266

Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo

Epost: karim@zen-math.no

Telefon: 99 77 99 78